Elektros energijos kainos ir tarifų planai

 

Juridiniai asmenys skiriami į dvi AB LESTO verslo klientų grupes:

 • antrosios grupės klientai – klientai (išskyrus pirmosios grupės klientus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra 30 kW ir mažesnė;
 • trečiosios grupės klientai – klientai (išskyrus pirmosios grupės klientus), kurių objekto leistinoji naudoti galia yra didesnė nei 30 kW.

Antrosios grupės klientai už suvartotą elektros energiją gali atsiskaityti pagal I (pirmą), II (antrą) arba III (trečią) tarifo planą pasirinkdami:

 • vienos laiko zonos tarifą arba
 • dviejų laiko zonų tarifą.

Trečiosios grupės klientai už suvartotą elektros energiją gali atsiskaityti pagal I (pirmą), II (antrą) arba III (trečią) tarifo planą pasirinkdami:

 • vienos laiko zonos tarifą arba
 • diferencijuotą pagal laiko intervalus tarifą.

Verslo klientai už suvartotą elektros energiją atsiskaito pagal tarifus, kuriuos sudaro šios dedamosios:

 • energijos dedamoji – klientui patiektos vienos elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina; energijos dedamoji gali būti vienos laiko zonos, dviejų laiko zonų ir diferencijuota pagal laiko intervalus;
 • galios dedamoji – vieno leistinosios naudoti galios kilovato (kW) kaina vienam kalendoriniam mėnesiui, mokama už kiekvieną kliento objektą elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo laikotarpiu, neatsižvelgiant į suvartotos elektros energijos kiekį ir elektros energijos tiekimo ir (ar) vartojimo faktą;
 • patikimumo kategorijos dedamoji – tarifo sudėtinė dalis, mokama už kliento kiekvieno objekto vieną leistinosios naudoti galios kilovatą (kW) vienam kalendoriniam mėnesiui, elektros energijos pirkimo-pardavimo ar persiuntimo paslaugos sutarties galiojimo laikotarpiu, nepriklausomai nuo suvartotos elektros energijos kiekio ir elektros energijos persiuntimo, tiekimo ir (ar) vartojimo fakto, atsižvelgiant į konkrečiam objektui suteiktą patikimumo kategoriją.

Tarifas – patiektos elektros energijos kaina, kurią sudaro viena ar kelios energijos, galios dedamosios.

Tarifo planas – elektros energijos tarifo dedamųjų ir jų kainų derinys. Klientas atsiskaitymui už elektros energiją, patiektą vienam kliento objektui, nustatyta tvarka gali pasirinkti vieną tarifo planą.

Vienos laiko zonos tarifas – tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro visą parą nekintančio (vienodo) dydžio energijos dedamoji – vienos elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

Dviejų laiko zonų tarifas – tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro dieninė energijos dedamoji bei naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji.

Dieninė energijos dedamoji – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 7.00 iki 23.00 val. patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

Naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji – savaitės dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai) nuo 23.00 iki 7.00 val. bei šeštadieniais ir sekmadieniais visą parą patiektos vienos aktyvinės elektros energijos kilovatvalandės (kWh) kaina.

Diferencijuotas pagal laiko intervalus tarifas – tarifas, kurį, be kitų galimų dedamųjų, sudaro energijos dedamosios, diferencijuotos pagal laiko (energetikos sistemos minimalių, vidutinių, maksimalių apkrovų metu bei šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis) intervalus.

Maksimalių apkrovų laiko intervalai – laiko intervalai:

 • spalį, lapkritį, gruodį, sausį, vasarį ir kovą – nuo 8.00 iki 11.00 val. ir nuo 18.00 iki 20.00 val.;
 • balandį ir rugsėjį – nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 19.00 iki 21.00 val.;
 • gegužę, birželį, liepą ir rugpjūtį – nuo 9.00 iki 12.00 val.

Minimalių apkrovų laiko intervalai – laiko intervalai kiekvieną parą nuo 23.00 iki 7.00 val.

Šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų intervalai – laiko intervalai šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienomis visą parą, išskyrus minimalių apkrovų laiko intervalus.

Vidutinių apkrovų laiko intervalai – laiko intervalai, neįtraukti į maksimalių apkrovų, minimalių apkrovų ir (ar) šeštadienio, sekmadienio ir švenčių dienų laiko intervalus.

Nurodytas laikas atitinka Grinvičo laiką plius 2 valandos, t. y. laiką, Lietuvos Respublikoje taikomą laikotarpiu, kuriuo galioja žiemos laikas. Vasaros laiku prie nurodyto laiko pridedama viena valanda. Keičiant laiką iš vasaros į žiemos ir atvirkščiai, laiko parametrai, nustatyti elektros skaitikliuose, nekeičiami (pvz., dieninė energijos dedamoji žiemos laiku taikoma nuo 7.00 iki 23.00 val., vasaros laiku – nuo 8.00 iki 24.00 val. ir pan.).

Leistinoji naudoti galia – didžiausia galia, kurią klientas gali naudoti iš bendrovės tinklų bet kuriuo metu elektros energijos pirkimo–pardavimo vietoje. Leistinoji naudoti galia nurodama bendrovės išduotose objekto prijungimo prie elektros tinklų techninėse sąlygose, o jas įvykdžius – elektros energijos pirkimo–pardavimo ir (ar) elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartyse, nuosavybės ribų aktuose ir (ar) kituose dokumentuose.

Švenčių dienos – sausio 1 d., vasario 16 d., kovo 11 d., gegužės 1 d., birželio 24 d., liepos 6 d., rugpjūčio 15 d., lapkričio 1 d., gruodžio 25 ir 26 d. Lietuvos Respublikos teisės aktais nustačius naujas ar panaikinus šiame papunktyje nurodytas švenčių dienas tarifų planų taikymo tvarkos prasme laikoma, kad švenčių dienos yra šioje tvarkoje nurodytos dienos.

Žemoji įtampa – ne didesnė nei 0,4 kV vardinė įtampa.

Vidutinė įtampa – 6 kV, 10 kV ir 35 kV vardinė įtampa.

Žinodami turimų įrenginių galias, jų veikimo laiką bei planuojamą suvartoti elektros energijos kiekį, galėsite apskaičiuoti, kuris mokėjimo už elektros energiją planas tinkamiausias, kurio plano apskaičiuotas vidutinis tarifas yra mažiausias. Norėdami pasikonsultuoti šiuo klausimu, kreipkitės į mūsų specialistus trumpuoju telefonu 1802 arba užsukę į artimiausią klientų aptarnavimo centrą.

Sumažinus ar padidinus objekto leistinąją naudoti galią, galios dedamoji pagal naują leistinąją naudoti galią pradedama skaičiuoti nuo elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties ar jos priedo pakeitimo dienos.


Tarifo plano (tarifo) keitimas

Kliento pasirinktas tarifo planas (tarifas) gali būti keičiamas ne dažniau kaip vieną kartą per 12 kalendorinių mėnesių nuo pasirinkto tarifo plano (tarifo) taikymo dienos. Šis reikalavimas netaikomas, jei klientas tarifo planą (tarifą) pageidauja keisti per 2 mėnesius, pakeitus jam taikomas elektros kainas. Klientas, pageidaujantis pakeisti tarifo planą (tarifą), turi pateikti prašymą bendrovei.

Naujas tarifo planas (tarifas) pradedamas taikyti nuo pirmos kalendorinės kito mėnesio (po prašymo pateikimo) dienos tuo atveju, kai nereikia pakeisti (perprogramuoti) skaitiklio, arba nuo skaitiklio keitimo (perprogramavimo) dienos.


Reaktyvinė elektros energija

Trečiosios grupės klientai (kurių objekto leistinoji naudoti galia daugiau 30 kW) ir skirstomųjų tinklų operatoriai (lokaliojo tinklo savininkai), nepriklausomai nuo tinklo įtampos, iš kurios gaunama elektros energija, už reaktyvinės elektros energijos generavimą į bendrovės tinklą moka 1,2 euro ct/kVArh (4 ct/kVArh), už suvartojimą – 0,6 euro ct/kVArh (2 ct/kVArh).

 • Prisijungimas
 • Paraiškos ir prašymai